UAT ORAS PANCIU, cod de înregistrare fiscală 4447320, cu sediul in Strada Mihai Viteazu, nr.2, oras Panciu, judet Vrancea, telefon/fax 0237.275.811/ 0237.276.137 organizează procedura de achizitie conform Anexa 2B din  OUG nr. 34/2006 privind achiziţia de „Servicii de mediere si plasare forță de munca”, cod CPV 79610000-3 Servicii de plasare de personal.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.07.2015 ora 08.30  la sediul UAT ORAS PANCIU , urmând ca deschiderea acestora să aibă loc pe data de 29.07.2015 ora 09:00, la sediul UAT ORAS PANCIU, in Strada Mihai Viteazu, nr.2, oras Panciu, judet Vrancea.

Informaţii suplimentare privitoare la achiziţie:

  • Finanţarea achiziţiei este asigurată din Bugetul unitatii administrativ-teritoriale oras Panciu si Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2. „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
  • Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
  • Durata contractului este de 2 luni de la data semnării contractului;

Anunţul de participare la procedura conform Anexa 2B din  OUG nr. 34/2006, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile online pe site-ul https://www.primaria-panciu.ro şi la sediul UAT ORAS PANCIU.


Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei

Formulare necesare


 

Clarificari

 

Intrebari

1.Având în vedere faptul ca subscrisa avem forma juridica de „asociaţie”, va rugam sa precizaţi documentul echivalent pe care trebuie şail prezentam pentru a îndeplini cerinţa nr. 1 de la secţiunea lll.2.1b)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Precizam totodată ca in documentele de infiintare ale Asociaţiei nu sunt menţionate coduri CAEN.

2.Cu privire îndeplinirea cerinţei nr. 1 de la Secţiunea II1.2.2) Capacitatea economica si financiara (cifra de afaceri…)-va rugam sa precizat! daca din bilanţurile aferente anilor 2012, 2013 si 2014 se ia in considerare linia „Venituri din activitate fara scop patrimonial” sau linia ,,cifra de afaceri din capitolul activităţi economice”.

3.Va rugam sa precizaţi modalitatea de încărcare in SEAP a plaţiigaranţiei de participare, având in vedere faptul ca anunţul de participare pentru achiziţia la care facem referire este publicat doar pe site-ul UAT Panciu.

 

Raspunsuri:

 

  1. Pentru forma jurídica de asociatie se vor prezenta Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, precum si obiectele de activitate, nu neaparat codurile CAEN
  2. Cerinta referitoare la cifra de afaceri nu  se ia in calcul pentru asociatii si fundatii
  3. Dovada achitariigarantiei de participare va fi depusa de toti operatorii economici pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor la sediul autoritatii contractante (la adresa mentionată la punctul I.1), fara a fi publicata in SEAP.Mentiunea cu SEAP reprezinta o eroare de redactare in Fisa de date.