BULETIN INFORMATIV

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII

• Constituția României;
• Codul Civil;
• Codul de Procedură civilă;
• Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
• Codul Muncii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (republicată);
• Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
• Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
• Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice, privind aplicarea Legii nr. 112/1995;
• Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
• Legea nr. 114/1996 a locuinței, actualizată şi republicată;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
• Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Hotărârea Guvernului nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
• Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată);
• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (republicată);
• Jurisprudenţa CEDO;
• Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ;
• Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
• Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale (republicată);
• Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Ordinul nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv;
• Legea nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicată);
• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism (republicată);
• Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism (republicat);
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată);
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice*(republicată);
• Lege nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite;
• Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronica la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
• Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;
• Legea nr. 82/1991 a contabilității (republicată);
• Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
• Regulamentul Comisiei Europene nr. 972/2020 al Comisiei din 02 iulie 2020 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul Comisiei Europene;
• Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
• Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
• Precizări metodologice din 07.10.2005 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30.09.2005;
• Ordinul pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţilor publice în anul 2005;
• Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată);
• Ordinul nr. 555/2003 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare (republicată);
• Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
• Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
• Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
• Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 pentru organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
• Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 (actualizată);
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (republicată);
• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
• Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau institutiei publice

Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, site www.primaria-panciu.ro , secţiunea Despre Noi – Organizare /Organigramă

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice

Funcția Nume și Prenume Email Telefon
Primar Nicolai Marascu contact@primaria-panciu.ro

Tel: 0237275811
Fax: 0237-276137

Viceprimar contact@primaria-panciu.ro Tel: 0237275811
Fax: 0237-276137
Secretar General Bunghiuz Corneliu-Silviu contact@primaria-panciu.ro Tel: 0237275811
Fax: 0237-276137
Administrator public Pavel Sergiu-Marius contact@primaria-panciu.ro Tel: 0237275811
Fax: 0237-276137

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI

PROGRAM
LUNI – JOI 07:30 – 16:00
VINERI 07:30 – 13:30
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ ÎNCHIS

Programul de audienţe al conducerii Primăriei

Joi 14.00-18:30

Functionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Nume și Prenume Telefon Email
Cefălan Daniela- Florica 0237 275 811 contact@primaria-panciu.ro

Coordonatele de contact ale Primăriei

Coordonate Detalii
Sediu  Localitatea Panciu, str. Titu Maiorescu, nr. 15
Telefon 0237-275811 | 0237-275943
Fax 0237-276137
Pagină de Internet https://www.primaria-panciu.ro
Email contact@primaria-panciu.ro
Facebook https://www.facebook.com/primariapanciu.7

Surse financiare, buget şi bilanţ contabil

Primăria AAA este o structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local AAA şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Activitatea primăriei este finanţată de la bugetul local şi din venituri proprii. Primarul este ordonator principal de credite.

Sursa de finanțare

Observații

Bugetul instituției Detalii
Contul anual de execuție bugetară Detalii
Situații financiare trimestriale Detalii
Bilanț contabil Detalii
Indicatori Detalii
Situația datoriei publice locale Detalii
Plăți efectuate din finanțare rambursabilă contractată Detalii
Investiții Detalii

Programele şi strategiile proprii ale Primăriei

Lista documentelor de interes public potrivit art. 5 lit. g din Legea nr. 544/2001

 • Hotărârile Consiliului Local;
 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;
 • Informări și rapoarte prezentate în ședințele Consiliului Local;
 • Procesele verbale privind ședințele Consiliului Local;
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;
 • Programul de funcționare și programul audiențelor;
 • Raportul anual de activitate al Primarului;
 • Raportul anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;
 • Raportul privind implementarea Legii nr. 52/2003;
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
 • Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei;
 • Componența Consiliului Local ;
 • Declarațiile de avere și interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;
 • Organigrama aparatului propriu;
 • Codul de etică al angajaților instituției;
 • Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;
 • Bugetul local, bilanțul contabil;
 • Anunțuri – Invitații de participare în conformitate cu ”Norma Internă privind procedura simplificată proprie”, pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, Anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Lista de investiții, contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;
 • Informațiile privind organizarea licitațiilor conform legislației în vigoare;
 • Programul și strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Anunțuri privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice vacante;
 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;
 • Datele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet);
 • Datele de contact ale instituțiilor/serviciilor aflate în subordinea Primăriei;
 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 5644/2001.

Lista documentelor de interes public gestionate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Primăriei

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
 • Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet);
 • Hotărârile Consiliului Local;
 • Procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Local
 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;
 • Dispozițiile Primarului care nu au caracter individual;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;
 • Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;
 • Raportul anual de activitate al Primarului;
 • Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Studiile de mediu;
 • Strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;
 • Bugetul local, bilanțul contabil;
 • Lista de investiții;
 • Contractele de achiziții publice;
 • Contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei;
 • Documentele referitoare la organizarea și desfășurarea licitațiilor;
 • Contracte, parteneriate, convenții;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
 • Codul etic al angajaților instituției;
 • Organigrama aparatului propriu;
 • Anunțurile privind organizarea concursurilor de recrutare/promovare a funcțiilor publice;
 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;
 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;
 • Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind informațiile de interes public;
 • Registrul pentru înregistrarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Registrul autorizațiilor de construire;
 • Registrul certificatelor de urbanism;
 • Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale Primăriei cu autoritățile administrației publice din țară și din străinătate;
 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 52/2003;
 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;
 • Certificate de urbanism;
 • Autorizații de construire/demolare sau intrare în legalitate;
 • Planul de analiză și acoperire a riscurilor;
 • Planul de evacuare în situații de urgență;
 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
 • Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;
 • Reguli și moduri de comportare în situații de urgență;
 • Lista autorizațiilor taxi;
 • Lista stațiilor taxi;
 • Lista cu asociațiile de proprietari din municipiu;
 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul În care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autoritaţii sau instituţiei publice careia i-a fost solicitată informaţia. Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevedererilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ne 544/2001. În cazul
în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative.

Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, deasemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia contencios administrativ a tribunalului , în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Formular-tip de solicitare informaţii de interes public şi formular -tip reclamaţie administrativă se regăsesc pe site-ul https://www.primaria-panciu.ro la secţiunea Transparență-Solicitarea informatiilor de interes public