Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Nume și prenume Email Telefon
Cefălan Daniela-Florica
referent superior

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului

contact@primaria-panciu.ro Telefon : 0237 275 811

Fax: 0237 276 137

Formulare de solicitare în baza Legii nr. 544/2001

formulare tip

Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Impotriva refuzului de acordare a informatiilor de interes public se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face In termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de lege.

Lista documentelor de interes public și lista documentelor produse/gestionate

Lista cu documentele de interes public

 •  Regulament de organizare și funcționare al Consiliului local
 •  Hotărârile Consiliului local
 •  Componența Consiliului local
 •  Declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali
 •  Rapoartele de activitate ale consilierilor locali și ale viceprimarului
 •  Rapoarte anuale conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
 •  Dispozițiile cu caracter normativ emise de primarul
 •  Publicațiile de vânzare pentru bunurile mobile și imobile, transmise de executorii judecătorești
 •  Lista certificatelor de producător
 •  Lista certificatelor de urbanism
 •  Lista autorizațiilor de construire/demolare
 •  Planul urbanistic general al
 •  Planuri urbanistice zonale
 •  Planuri urbanistice de detaliu
 •  Nomenclatorul stradal
 •  Caiete de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice
 •  Contracte de achiziții publice
 •  Proces verbal deschidere oferte
 •  Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice
 •  Raportul privind achizițiile publice
 •  Programul achizițiilor publice în curs
 •  Lista obiective de investiții
 •  Bugetul local de venituri și cheltuieli
 •  Balanța și bilanțul contabil al Primăriei
 •  Strategii locale
 •  Organigrama
 •  Statul de funcții
 •  Regulamentul de ordine interioară
 •  Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului
 •  Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici
 •  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice vacante
 •  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante
 •  Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară
 •  Lista informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001
 •  Lista documentelor produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001
 •  Rapoarte anuale conform Legii nr. 544/2001
 •  Rapoarte de audit public intern
 •  Registrele agricole
 •  Lista beneficiari venit minim garantat
 •  Planul de acțiuni și lucrări de interes public pentru repartizarea orelor muncă pentru persoanele beneficiare de ajutor social
 •  Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată
 •  Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței
 •  Situații statistice privind activitatea de stare civilă

Lista cu documentele produse/gestionate de Primărie

  •  Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local
  •  Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  •  Hotărârile Consiliului local
  •  Declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali
  •  Dispozițiile primarului
  •  Documente privind înfrățirea cu alte localități
  •  Documente cu privire la organizarea și rezultatele recensămintelor
  •  Declarații de avere și de interese primar
  •  Agenda de lucru a primarului
  •  Statutul orașului
  •  Monografia
  •  Rapoarte cu privire la situația economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale
  •  Strategia de dezvoltare a
  •  Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice
  •  Regulamentul Intern
  •  Documentația și evidența monumentelor istorice și arhitectonice, arii protejate
  •  Documentația privind infrastructura localității
  •  Documentație privind nomenclatorul stradal
  •  Planuri urbanistice (PUG), zonale (PUZ), de detaliu (PUD)
  •  Studii de fezabilitate
  •  Caiete de sarcini, devize, situații de lucrări, recepții lucrări de interes public
  •  Cartea tehnică a construcțiilor aparținând domeniului public
  •  Certificate de urbanism
  •  Avize, acorduri unice de construcție
  •  Autorizații de construire, modificare, desființare
  •  Autorizații de înstrăinare a imobilelor
  •  Documentație, schițe privind delimitarea vetrei localităților, a intravilanului și extravilanului
  •  Documentații, studii, schițe de sistematizare a localităților
  •  Registru rol impozite
  •  Registru de venituri proprii
  •  Matricole de impozite pe terenuri, clădiri, mijloace de transport
  •  Extrase de rol
  •  Declarații impunere clădiri persoane fizice și juridice
  •  Declarații impunere mijloace de transport persoane fizice și juridice
  •  Declarații, situații mijloace de transport radiate
  •  Scutiri, reduceri de taxe și impozite
  •  Registru de debite
  •  Urmăriri creanțe, executări silite
  •  Somații, înștiințări de plată, popriri
  •  Organigrama
  •  Dosarele personale ale angajaților
  •  Contracte de muncă, carnete de muncă, dosare de pensionare
  •  Fișe, lucrări de evaluare performanțelor profesionale
  •  Declarații de avere și de interes ale angajaților
  •  Fișele postului
  •  Condică de prezență
  •  Buget
  •  Dări de seamă contabile
  •  Situații financiare
  •  Registrul de evidență a datoriei publice
  •  Contul de execuție bugetară
  •  Lista investițiilor publice
  •  Balanța de verificare
  •  Registru inventar al bunurilor imobile și documentația de reevaluare a acestora
  •  State de funcții
  •  State de plată
  •  Documentație privind îndeplinirea procedurii de publicitate a intenției de achiziție
  •  Documentație privind îndeplinirea procedurii premergătoare achiziției
  •  Documentație privind procedura de atribuire a lucrării(serviciului) – directă sau prin licitație
  •  Documentația depusă de ofertanți în cadrul procedurii de atribuire – documente de calificare
  •  Documentația privitoare la încheierea contractului de achiziție, derularea lui, grafic de execuție și plăți, recepția lucrării, garanții
  •  Rapoarte privind exploatarea lucrărilor contractate prin achizițiile publice
  •  Documentații privind intervențiile executate în limitele termenelor de garanție
  •  Regulament de organizare și funcționare a pieței
  •  Registru de evidență a litigiilor
  •  Dosare de judecată a litigiilor de proprietate, de contencios administrativ, în materie de dreptul muncii
  •  Executări silite asupra debitorilor
  •  Evidența persoanelor condamnate contravențional să presteze muncă în folosul comunității
  •  Registru de gaj
  •  Contracte bancare și gajurile de garantare a împrumuturilor
  •  Exproprieri
  •  Contracte de vânzare, de concesiune, de închiriere, de lucrări de investiții imobiliare, de prestări servicii, de furnizare electricitate, telefonie, apă, canal, salubrizare, de gestionare și pază a fondului forestier, de arendare, de pășunat, donații imobile în favoarea statului, schimburi de terenuri, convenții civile
  •  Evidență autorizații de funcționare persoane fizice și societăți comerciale
  •  Regulament de organizare și funcționare a comitetului local pentru situații de urgență
  •  Planul de intervenție, apărare și evacuare în situații de urgență și dezastre
  •  Dosarul operativ al evenimentelor și intervențiilor efectuate pe linia situațiilor de urgență
  •  Plan de mobilizare, lucrări privind apărarea națională
  •  Evidența rezerviștilor și a recruților
  •  Documentația de identificare a obiectivelor și a zonelor de risc în materia protecției mediului
  •  Planul de sesizare și intervenție în situații de risc
  •  Documentația de protecția muncii
  •  Registru corespondență
  •  Condică de expediere a corespondenței
  •  Condică de prezență a angajaților
  •  Nomenclator arhivistic al termelor de păstrare a documentelor
  •  Documente privind selecționarea, ordonarea și inventarierea documentelor din arhivă
  •  Registru de depozit arhivă
  •  Documente privind consultarea populației prin referendum și la alegerile locale, județene, parlamentare și prezidențiale
  •  Regulament de organizare și funcționare al SPAS (Cantină, Centru de zi, Centrul Multifuncțional, Creșă)
  •  Anchete sociale
  •  Documentație privind comunitatea romă
  •  Evidența beneficiarilor de venit minim garantat, de ajutor de încălzire, de alocație complementară, sprijin familial, ajutor monoparental
  •  Evidența beneficiarilor de indemnizații naștere, alocații, ajutoare de urgență
  •  Rapoarte de activitate ale asistenților personali
  •  Rapoarte de activitate ale asistenților comunitari
  •  Documentații control financiar intern
  •  Evidența producătorilor agricoli
  •  Documentație privind constatarea culturilor agricole calamitate și estimarea pagubelor
  •  Documente privind gospodărirea pășunilor și a fondului silvic
  •  Amenajamente silvice, pastorale
  •  Registre agricole
  •  Registru de evidență a transferurilor, transcrierilor operate în registrele agricole
  •  Situații statistice agricole
  •  Evidența cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, anexele validate de Comisia județeană cu beneficiarii dreptului de reconstituire a proprietății
  •  Evidența punerilor în posesie
  •  Documentațiile care au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate
  •  Registre de stare civilă(naștere, căsătorie, decese) și documentele primare care stau la baza acestora
  •  Registre înregistrare cereri de divorț, certificate de divorț eliberate, livrete de familie, gestionare certificate de stare civilă;
  •  Listele CNP-urilor precalculate
  •  Dosare de transcriere a documentelor primare obținute de cetățeni români în străinătate
  •  Documente pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă, rectificarea actelor de stare civilă, solicitări de schimbare a numelui, traducere sau ortografiere în limba maternă

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001