Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică:

Nr. crt. Data primirii Persoana inițiatoare Date de contact
(e-mail)
Conținut propunere
/ opinie/ recomandare
(conf. art. 7)
Stadiu
(preluată/
nepreluată)
Justificarea
nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)